වියට්නාමය: නැගී එන වානේ ලෝකය

වියට්නාමය: නැගී එන වානේ ලෝකය

තුළ 2016, වියට්නාමයේ දේශීය වානේ සඳහා ඇති ඉල්ලුම මුළුමනින්ම ඉහළ ගොස් ඇත 22 ටොන් මිලියන සහ වානේ සඳහා ඇති ඉල්ලුම සාමාන්‍ය වාර්ෂික අනුපාතයකින් පමණ වැඩි විය 10%. තුළ යැයි ගණන් බලා ඇත 2020, එය ළඟා වනු ඇත 30 ටොන් මිලියන ගණනක් වන අතර ලෝකයේ අටවන හෝ නවවන ස්ථානයට පත්ව ඇත. වියට්නාම යකඩ හා වානේ සංගමයේ සංඛ්‍යාලේඛන පෙන්නුම් කළේ එය බව 2016, the construction market in Vietnam increased by about 10% වසරින් වසර. තුළ 2016, the total steel consumption in Vietnam was about 20 ටොන් මිලියන, an increase of about 8% පසුගිය වසරේ එම කාලය තුළ. ඒ අය අතරින්, the long material accounted for about 60%, plate and steel accounted for 30% සහ 10% respectively. Vietnam’s steel imports ranked first in Southeast Asia, with an average annual import volume of 80 billion US dollars, benefiting from the construction market, Vietnam’s steel demand is expected to improve in the further.

කෙසේ වුවද, Vietnam’s dependence on imported steel will continue. Vietnam’s steel market maintains a trade deficit of 5 billion U.S. dollars to 6 billion U.S. dollars every year, with a deficit of about 5.8 billion U.S. dollars in 2015 and a growth of 6 billion U.S. dollars in 2016. The main reason for the large steel trade deficit is that the production of Vietnamese steel products is not balanced. In order to fully meet the domestic demand, oversupply of long class products. The self-sufficiency rate of the products is low. The high value-added steel products are dependent on imports seriously, flat material accounted for 60% – 65% of the total imports. Domestic steel companies are still not able to produce their own hot-rolled coil, 50% ~ 60% imported from mainland China. As of now, imported steel can meet 60% of the market demand.

According to statistics from the General Administration of Customs in Vietnam, Vietnam’s steel exports totaled 2.029 billion U.S. dollars in 2016, වැඩි වීමකි 20% පසුගිය වසරේ එම කාලය තුළ. The total value of imports was 8.05178 billion U.S. dollars, දක්වා 7.2% පසුගිය වසරේ එම කාලය තුළ. The increase of steel imports was mainly attributed to the increase of the price of imported steel and the increase of the import volume. In particular, the hot rolled coil and some alloyed steel can not be procured locally, only be imported. අතිරෙකව, billet, coated and color coated plate is also the main imported species. According to the proportion of the countries (regions), they are importing from 51.8% in mainland China, 19.2% in Japan, 12.2% in South Korea and 7.1% in Taiwan.